ஆஸ்திரேலியா விசாகிடைப்பதில் சிக்கல் உயர்கல்வி என்ற போர்வையில் இந்திய மாணவர்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் வேலை வாய்யப்பிற்ககாகவே வெளி நட்டு கல்வி பெறுவது நாம் அறிந்ததே .வேலை பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட மோசடி விசா விண்ணப்பங்களின் அதிகரிப்பால்,…